พุทธทาส จักไม่ตาย

พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย
แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง
ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง
นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย
ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา
ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย

พุทธทาส ยังอยู่ไป ไม่มีตาย
อยู่รับใช้ เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย
ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย
โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายฯ

แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว
แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย
ว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉันไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกันฯ

 

เว็บไซต์ พุทธทาส.คอม หรือ buddhadasa.com แห่งนี้ จัดทำขึ้น
เพื่อเป็น อาจาริยบูชา แด่ท่านอาจารย์พุทธทาส และเป็นธรรมทานแก่
ผู้สนใจศึกษาพุทธศาสนาที่แท้  

ชื่อเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม นอกจากจะหมายถึง ท่านอาจารย์พุทธทาส แล้ว
ยังสื่อถึงความหมายทั่วไป คือ ทาสของพระพุทธเจ้า ซึ่งครอบคลุมถึงทุกท่าน
ที่สนใจปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า อีกด้วย

ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้ทุ่มเท ตลอดทั้งชีวิต ของท่าน เผยแผ่หลักธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมกับที่ท่านได้ ปวารณาตัวท่านเป็นทาสของ
พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ท่านพุทธทาส ได้แยกแยะตีความทำให้หลักธรรม
ที่เข้าใจได้ยาก หรือ แทบจะเข้าใจไม่ได้เลย สำหรับประชาชนทั่วไปมาอธิบาย
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง เพื่อให้เราทั้งหลาย ได้เห็นความจริง
ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ 

ด้วยความระลึกถึงพระคุณของท่าน เว็บไซต์แห่งนี้ จึงได้กำเนิดขึ้น เพื่อสานต่อ
ปณิธาน ๓ ข้อของท่านอาจารย์พุทธทาส คือ 

๑. การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน   ซึ่งนำไปสู่ การไม่เห็นแก่ตัวในทุกระดับ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งของทุกศาสนา

๒. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา ยังจะต้องมีหลายศาสนา ต้องทำความ
เข้าใจเพื่อร่วมมือกัน ทำการช่วยมนุษยชาติ อย่าเปรียบเทียบ เพื่อหาความ
แตกแยก ถึงยุคหนึ่งจะมีเพียงศาสนาเดียว

๓. ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม วัตถุนิยม เป็น ความรู้ ที่ปราศจากสติปัญญา
เป็นทาส ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีสติปัญญาใช้อายตนะ เพื่อการศึกษา ให้วัตถุ
เพียงแต่รับใช้จิต ให้จิตอยู่เหนืออำนาจสิ่งใดๆ    

เว็บไซต์นี้ รวบรวมหลักธรรม บทความ ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่สามารถ
อ่านจบได้ในเวลาสั้นๆ เพื่อหวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้แก่ผู้ที่ไม่เคยสนใจ
พุทธศาสนา หรือผู้ที่ยังไม่เข้าใจแก่นแท้พุทธศาสนามาก่อน ให้หันมาศึกษา
พุทธศาสนาอย่างจริงจัง ซึ่งเนื้อหาโดยละเอียด สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ
ธรรมะ ของท่านพุทธทาส ซึ่งพิมพ์ไว้มากมาย พอเพียงแก่การศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา 

แม้ว่าจะไม่เคยมีโอกาสได้พบท่านอาจารย์พุทธทาส ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
แต่บังเอิญได้อ่านหนังสือ เรื่อง ตัวกู-ของกู ฉบับย่อความ โดยคุณปุ่น จงประเสริฐ
พิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ธรรมสภา เมื่อต้นปี ค.ศ. ๑๙๙๙  หลังอ่านจบ ความรู้สึก
ที่เกิดขึ้น ยากจะบรรยาย ทำให้เห็นชีวิตอีกด้านที่ไม่เคยรู้จัก ได้ความสว่างในจิตใจ
แม้ว่าจะไม่รู้ หรือ เข้าใจได้ทั้งหมด ของพุทธศาสนา แต่ก็เป็นการจุดประกาย และ
ให้พลัง อย่างมากมาย ให้หันมาศึกษาพุทธศาสนา อย่างจริงจัง อ่านหนังสือ และ
ฟังเทปธรรมะของท่านมาตลอด ผลที่ได้รับนั้น มีคุณค่าอย่างยิ่ง      

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้พบ ประสบการณ์ เหมือน หรือ มากกว่า ที่ผมได้รับ
สำหรับท่านที่สนใจ หรือ ได้เคยอ่าน หรือฟังธรรมะ ของท่านอาจารย์พุทธทาส
อยู่แล้ว นั้น ท่านก็สามารถ เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อเป็นการ ทบทวน หลักธรรม
และระลึกถึง ท่านอาจารย์พุทธทาส เสมือนกับท่านยังอยู่กับเราตลอดไป 

ขออนุโมทนากุศลเจตนาของทุกท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมครับ

เว็บมาสเตอร์ - พุทธทาสดอทคอม
webmaster - www.buddhadasa.com