ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่มที่ ๒

 

คำปรารภของคณะธรรมทาน
ในนามแห่งธรรมทานมูลนิธิ
(ในการพิมพ์ครั้งแรก)

หนังสือธรรมานุกรมฉบับประมวลธรรมเล่ม ๒ นี้ คุณพินิจ
รักทองหล่อ ได้รวบรวมเก็บคำศัพท์ธรรมะและข้อความ
ความหมายของธรรมะนั้นๆ จากหนังสือธรรมโฆษณ์ของ
พุทธทาส จำนวน ๖๑ เล่ม ตามสติปัญญาสามารถจะรวบรวม
มาได้ นำมาจัดทำ เป็นหมวดหมู่ เรียงตามลำดับ อักษรไทย
ทำนองเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กำลัง
ตรวจปรู๊ฟ หรือ พิสูจน์อักษร จากที่โรงพิมพ์ ส่งให้ตรวจอยู่
ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อย สังขารร่างกาย ได้แตกดับเสียก่อน
พระภิกษุ หลายท่าน ในสวนโมกข์ ได้ช่วยกันตรวจแทน จน
เสร็จเรียบร้อย พิมพ์เป็นเล่ม ดังที่ท่าน เห็นอยู่นี้ ธรรมทาน
มูลนิธิ ขอกราบ ขอบพระคุณ ท่านเหล่านั้นไว้ ณ ที่นี้

คุณพินิจ รักทองหล่อ เป็นผู้ดำเนินชีวิต ตามทางธรรมะ ทั้ง
ระดับศีลธรรมและระดับโลกุตตรธรรมมาตลอดอายุขัย เป็น
ผู้มีชีวิตดี ที่มีชีวิต เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ส่องทางสว่างอย่างสูงสุดของมวลชีวิต แล้วยังเอาหลักธรรมะ
ของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางชีวิตด้วย ชีวิตจึงมีความ
สงบเยือกเย็น มีสติปัญญารู้เท่าทันโลก มีชีวิตเหนือโลกเมื่อ
โลกยุ่ง วุ่นวาย อย่างไร ก็ไม่ยุ่งวุ่นวาย ตามกำลัง สติปัญญา
ของตน จะสามารถ ทำได้ ทั้งไม่ทำ ความวุ่นวาย เดือดร้อน
แก่โลก มีสติปัญญา เมตตา ช่วยโลกได้ด้วย นี้เป็นธรรมดา
ของผู้ที่อาศัย โลกุตตรธรรม เป็นแนวทาง ดำเนินชีวิต นอก
จากนี้ ยังเป็นผู้ ไม่ประมาท ในชีวิต รู้ว่า ตนเอง สุขภาพ ไม่
ค่อยจะสมบูรณ์พร้อม ที่ขณะแห่งความตาย จะมาถึงได้ ทุก
ขณะ จึงได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนตาย เพื่อให้ผู้รับ พินัยกรรม
ดำเนินการต่อไปให้ตามประสงค์ ในหลายข้อของพินัยกรรม
นั้น มีข้อหนึ่ง ที่ระบุใน พินัยกรรม มอบให้ ธรรมทานมูลนิธิ
เป็นผู้ดำเนินการ จัดพิมพ์ หนังสือ ที่ทำ เสร็จแล้ว แทน (คือ
หนังสือธรรมานุกรม ฉบับประมวลศัพท์ และ หนังสือธรรมา
นุกรม ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๓ และเล่ม ๒ ที่ดำเนินการ
พิมพ์อยู่ขณะป่วยหนัก) พร้อมกับมอบ ลิขสิทธิ์ หนังสือ ที่จัด
ทำไว้ ทั้งหมด รวม ๔ เล่ม ให้แก่ ธรรมทานมูลนิธิ โดยทำ
พินัยกรรม ระบุให้ใช้ เงินจำนวนหนึ่ง เป็นค่า พิมพ์หนังสือ
เล่มนี้ และเล่มอื่น ที่ค้างอยู่ ตั้งเป็นกองทุน ไว้ที่ ธรรมทาน
มูลนิธิชื่อทุนว่า"ทุน พินิจ รักทองหล่อ"ในจำนวนเงิน ๑ ล้าน
บาทเศษ (เศษคือ เงินดอก จาก สมุดฝาก ที่ยังมิได้นับรวม)
เพื่อใช้ดอกผล ในการจัดพิมพ์ หนังสือธรรมะ ที่ ธรรมทาน
มูลนิธิ พิจารณาว่า ควรจัดพิมพ์ขึ้น ธรรมทานมูลนิธิได้ ดำ
เนินการ ให้เป็นไป ตามประสงค์แล้ว และจะดำเนินการอีก
ต่อไป

คุณพินิจ รักทองหล่อ จัดว่าเป็นศิษย์ของท่านพุทธทาส
ค่อนไปทาง ระยะสมัยต้นๆ แห่งการมี สวนโมกข์ในปัจจุบัน
ปรากฏว่าเลื่อมใสในคำสอนแนวดำเนินการของ สวนโมกข์
มองเห็นประโยชน์ ของสวนโมกข์ และประโยชน์ ของการ
อุทิศตนเข้ามาอยู่ในสวนโมกข์กับท่านพุทธทาส เช่นเดียว
กับศิษย์อื่นๆ ได้อยู่ช่วยงานมาตลอด โดยอยู่ในเพศอุบาสก
ผู้อนาคาริกมีการเป็นอยู่เรียบง่ายเป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำ
อย่างสูง ไม่คำนึงว่าจะได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุหรือไม่
ก็ตาม ใช้ชีวิตทำงาน กิจการของ สวนโมกข์ เสมอมา มี
ความรู้ ทางช่างก่อสร้าง จึงเป็นกำลังของสวนโมกข์ ใน
การก่อสร้าง ถาวรวัตถุ หลายอย่าง อาทิ กุฎิสงฆ์ บ้านพัก
อุบาสิกา เป็นผู้ทำอะไร ทำจริง จะศึกษา ปฏิบัติธรรม ก็
ศึกษาปฏิบัติจริง จึงมีชีวิตอยู่ใน "ร่มเงา" แห่งสวนโมกข์
ด้วยดี มาตลอด พร้อมกับช่วยแก้ปัญหา สอนธรรมะ ให้
แก่ผู้สนใจ เข้าไปคบหา บั้นปลายชีวิต ก็เป็นที่ปรากฏว่า
ได้ทุ่มเท กำลังกาย สติปัญญา ช่วยพระศาสนา ช่วยสวน
โมกข์ ไม่น้อย ลืมความเป็นพระ เป็นฆราวาส ทั้งที่ เลิก
ชีวิต ฆราวาส นานแล้วก็ตาม คือ มีชีวิตอยู่เหนือที่จะไป
นึกถึงเรื่อง ชีวิตพระ ชีวิตฆราวาส กระทั่ง เหนือความตาย
อันจะมาคร่าชีวิต อยู่บ่อยๆ มีแต่ กายใจล้วนๆ พร้อมกับ
สติปัญญา ที่จะอุทิศ ทำงาน เป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา
เสียสละทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่ (ตามหลักธรรมชั้นสูง พระ
หรือฆราวาสผู้มีสติปัญญาลึกซึ้ง ทำการงาน จะลืมความ
เป็นพระ เป็นฆราวาส ทั้งที่ตนอยู่ใน เพศพระ หรือ เพศ
ฆราวาส ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนๆ นั้นๆ อยู่เป็นพื้นฐาน
แล้วก็ตาม แต่ขณะปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นๆ จะมีชีวิตจิต
ใจอยู่ เหนือความเป็นพระ ความเป็นฆราวาสหรืออะไรอื่น
มีแต่กายใจ สติปัญญา ทำงานนั้นถูกต้องตรงตามธรรมะ
ตาม กฏของ การงาน นั้นๆ งานเป็นต้น จึงมีแต่ ดีและดี
มีประโยชน์ ที่สำคัญคือไม่มีทุกข์เลย สนุกกับงาน จิตว่าง
เบากาย-ใจ ทุกกรณี) คือ ทุ่มเทกำลังกาย ทรัพย์ ความคิด
ทำหนังสือธรรมานุกรมฉบับประมวลศัพท์ กับหนังสือธรรมา
นุกรม ฉบับประมวลธรรมเล่ม ๑. เล่ม ๒ (คือ เล่มที่ท่านถือ
อยู่นี้), และเล่ม ๓, รวมเป็นหนังสือ ๔ เล่ม (ดังมีความแจ้ง
อยู่ใน คำนำ คำปรารภ ของคุณพินิจ รักทองหล่อ ผู้จัดทำ
หนังสือเล่มนั้นๆ แล้ว) โดยนำเอาหนังสือธรรมโฆษณ์ ของ
พุทธทาส จำนวน ๖๑ เล่ม มาค้นคว้า เก็บข้อความธรรมะ
ต่างๆ ตามกำลังสามารถ จะทำได้ด้วยศรัทธาปัญญา แล้ว
แยกจัดทำเป็น ธรรมานุกรม ฉบับประมวลศัพท์บ้าง ธรรมา
นุกรม ฉบับประมวลธรรม อีก ๓ เล่มบ้าง ดังกล่าว นับว่า
เป็นกำลัง สนองความประสงค์ ของท่านพุทธทาส ที่ท่าน
เคยดำริ จะทำหนังสือ เหล่านี้ขึ้น แต่ยังไม่มีโอกาส ได้ทำ
เอง และยังไม่มีผู้ใด ดำเนินการทำขึ้น ก็พอดี คุณพินิจ
รักทองหล่อนี้ มารวบรวม จัดทำขึ้น ถือได้ว่า คุณพินิจ
รักทองหล่อ
เป็นศิษย์ที่สนองคุณ ต่อ อาจารย์ได้ ส่วนหนึ่ง
และท่านหนึ่ง คณะธรรมทานจึงขอประกาศเกียรติคุณไว้
ณ โอกาสนี้ฯ

 
BACK 

 

คัดจาก หนังสือ ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๒ เรียบเรียงโดย
นาย พินิจ รักทองหล่อ พิมพ์ ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย ธรรมทานมูลนิธิ