ทำวัตรเย็น 

 

เสียงธรรมจากสวนโมกข์

ทำวัตรเย็น 

และสวดมนต์บทพิเศษบางบท แปลไทย

สวนโมกขพลาราม

      

  1:43(201KB)               ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
  1:38(192KB)               ๒. ปุพพภาคนมการ
  2:01( 238KB)              ๓. พุทธานุสสติ
  4:38(542KB)               ๔. พุทธาภิคีติ
  1:15(147KB)               ๕. ธัมมานุสติ
  4:27(521KB)               ๖. ธัมมาภิคีติ
  2:36(304KB)               ๗. สังฆานุสสติ
  4:19(507KB)               ๘. สังฆาภิคีติ
  1:33(182KB)               ๙. ปุพพภาคนมการ
16:52(1,974KB)          ๑๐. อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ
14:37(1,710KB)          ๑๑. อานาปานสติปาฐะ
   5:28(638KB)             ๑๒. อคีตปัจจเวกขณปาฐะ
   1:01(120KB)             ๑๓. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
   7:09(838KB)             ๑๔. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > ทำวัตรเย็น

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดเสียงธรรมจากสวนโมกข์ ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด, ๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com