ทำวัตรเช้า

 

เสียงธรรมจากสวนโมกข์

ทำวัตรเช้า

และสวดมนต์บทพิเศษบางบท แปลไทย

สวนโมกขพลาราม

      

  1:39(194KB)               ๑. คำบูชาพระรัตนตรัย
  1:33(182KB)               ๒. ปุพพภาคนมการ
  3:40(429KB)               ๓. พุทธาภิถุติ
  1:32(180KB)               ๔. ธัมมาภิถุติ
  2:49(332KB)               ๕. สังฆาภิถุติ
 11:35(1,356KB)           ๖. รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ
  1:30(175KB)               ๗. ปุพพภาคนมการ
  1:49(213KB)               ๘. สรณคมนปาฐะ
  2:12(258KB)               ๙. อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
  2:44(321KB)             ๑๐. ทวัตติงสาการปาฐะ
  2:37(307KB)             ๑๑. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
  1:44(203KB)             ๑๒. อริยธนคาถา
  3:34(418KB)             ๑๓. ติลักขณาทิคาถา
  1:26(170KB)             ๑๔. ภารสุตตคาถา
  2:15(262KB)             ๑๕. ภัทเทกรัตตคาถา
  2:40(313KB)             ๑๖. ธัมมคารวาทิคาถา
  2:27(287KB)             ๑๗. โอวาทปาฏิโมกขคาถา
  1:44(203KB)             ๑๘. ปฐมพุทธภาสิตคาถา
  7:02(824KB)             ๑๙. ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ
  5:30(645KB)             ๒๐. ดังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
  1:13(122KB)             ๒๑. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
  3:00(352KB)             ๒๒. บทพิจารณาสังขาร
  3:08(367KB)             ๒๓. สัพพปัตติทานคาถา

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > ทำวัตรเช้า

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดเสียงธรรมจากสวนโมกข์ ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด, ๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com