คำนำ
การพิมพ์ครั้งแรก

หนังสือเรื่องนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้สนใจเป็นพิเศษ ในบทความต่างๆ
ของท่านพุทธทาสภิกขุ เช่นเดียวกับ หนังสือชุมนุม เรื่องอื่นๆ ที่เคยพิมพ์มาแล้ว
ชื่อแห่งหนังสือเล่มนี้ ย่อมบอก อยู่ในตัวเอง อย่างชัดเจน แล้วว่า เป็นเรื่องชนิดใด

ท่านเจ้าของเรื่องได้ขอให้ชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ เป็นข้อคิดที่อิสระจริงๆ
อาจจะมีผิดมีถูก ตามลักษณะของความคิดที่เกิดขึ้น ในขณะที่มี อติมหันตารมณ์
แวดล้อมต่างๆ กันก็ได้ ฉะนั้น ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ อย่างไรตามใจชอบ ก็ได้
อีกเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม ท่านเจ้าของบทความ ยังยืนยัน ความคิดเห็นใน
บทความเหล่านั้นอยู่ แม้กระทั่งจนบัดนี้ ทั้งที่บทความนั้นเป็นสิ่งที่เขียนเรื่อยๆ มา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ สถิติและคำเรียกชื่อต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย เช่น
ประเทศสยาม เป็นประเทศไทย เป็นต้น (ซึ่งในการพิมพ์นี้ได้คงไว้ตามต้นฉบับ
เดิม),แต่ข้อเท็จจริงที่เป็นความมุ่งหมายสำคัญของเรื่องนั้นๆ แทบจะไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงเลย ท่านผู้เจ้าของความเห็น มีความยินดีให้ผู้ประสงค์จะติดต่อ
ทำการติดต่อกับท่าน ในลักษณะที่ว่า สถานการณ์ต่างๆ ยังคงอยู่ในสภาพ เช่นที่
กล่าวถึง ในบทความนั้นๆ ทุกประการ

บทความเหล่านี้ ได้เคยลงพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา ของคณะธรรมทาน
ตลอดเวลา ๒๐ ปีเศษมาแล้ว ในนามปากกาต่างๆ กัน ตามอารมณ์สนุก หรือ
โทมนัสที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ แล้วแต่กรณี บัดนี้ท่านอยู่ในวัยชราเกินกว่าที่
จะเขียนบทความทำนองนี้อีกต่อไปแล้ว จึงยอมให้รวบรวมมาจัดพิมพ์ขึ้น ท่าน
ผู้เขียนเคย"ถูกด่า" เพราะบทความเหล่านี้มาแล้วอย่างไร ก็ยังมีความยินดีที่จะ
"ถูกด่า" ต่อไปอีกโดยไม่มีกำหนด

ในที่สุดนี้ สมาชิก สหายธรรมทาน ทุกคน มีความหวังว่า ข้อคิดอิสระเหล่านี้ จะช่วย
ให้เกิด ความคิดอิสระแก่เพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งในการปรับปรุงตัวเอง และ
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ อันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรา ให้เป็นประโยชน์ และรุ่งเรือง
ยิ่งขึ้น ในยุคที่สมมติกันว่า เป็นกึ่งพุทธกาลนี้ ได้ไม่น้อยเลย

กองตำราคณะธรรมทาน
ไชยา, ๑ สิงหาคม ๒๔๙๙

BACK NEXT
คัดจาก หนังสือ ชุมนุมข้อคิดอิสระ พุทธทาสภิกขุ พิมพ์ครั้งที่ ๕ โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ พ.ศ. ๒๕๓๘