พุทธทาสจักไม่ตาย

พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย
แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง
ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง
นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย
ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา
ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย

พุทธทาส ยังอยู่ไป ไม่มีตาย
อยู่รับใช้ เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย
ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย
โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายฯ

แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว
แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย
ว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉันไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกันฯ

 

กลุ่มมัญชุศรี

๑. ทดลองฟังหรือ ดาว์นโหลดตัวอย่างซีดีธรรมะ
๒. รายชื่อเทปธรรมะ
๓. รายชื่อหนังสือธรรมโฆษณ์
๔. คำปรารภและแถลงการณ์สวนโมกข์
๕. อัตชีวประวัติท่านพุทธทาสเล่าเอง
๖. โครงการ ๑๐๐ ปี พุทธทาส
๗. แถลงกิจการของคณะธรรมทาน
๘. การอบรมอานาปานสติที่สวนโมกข์นานาชาติ
๙. การเดินทางไปสวนโมกข์
๑๐. ภาพอาจารย์พุทธทาส

สุทธิปัญญาศรม

รวมหนังสือท่านพุทธทาส เนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ เช่น บทสวดมนต์แปล ของ สำนักสวนโมกข์ , หนังสือ แก่นพุทธศาสน์ , ธรรมกวี

สำนักข่าวชาวพุทธ
http://www.budpage.com/ สำนักข่าวชาวพุทธ โดย เครือข่ายชาวพุทธ เพื่อ
พุทธศาสนา และ สังคมไทย มีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก 

รวมรวมไฟล์ธรรมบรรยาย mp3 [ ภาษาคน-ภาษาธรรม (file1, file2) ], กลอน,
แนะนำหนังสือ, ของท่านพุทธทาส 

 

ห้องหนังสือเรือนธรรม
เลขที่ 290/1 อาคารพงศ์วราภา
ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-244-8292