คำบรรยายภาพปฏิจจสมุปบาท

๕) คราวนี้ มาพิจารณารูปภาพต่างๆ ในห่วงโซ่ รอบนอกสุดของ วงล้อสังสารจักร ซึ่งประกอบด้วย ช่องเล็กๆ จำนวน ๑๒ ช่อง ห่วงโซ่ ๑๒ ช่องหรือ ๑๒ ห่วงนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาส กล่าวว่า จะต้องเริ่มต้น ในห่วงที่ ๑ ซึ่งอยู่ตรงใต้เขี้ยวโง้ง ด้านขวาของอมนุษย์ตนนี้ (วนจากขวา - ไปซ้าย)

๕.๑ ห่วงโซ่ที่ ๑ คือ อวิชชา เขียนเป็นรูปคนตาบอด ถือไม้เท้า คลำทาง ไปข้างหน้าไม่ได้ ต้องมีเด็กมาจับไม้เท้า ช่วยจูง "อวิชชา" อุปมาเหมือน คนชราตาบอด แม้จะมีวัยวุฒิ มากอย่างไร แต่ความไม่รู้ หรือความมืดบอด ทางสติปัญญา มีมากจน ไม่สามารถ ช่วยนำพาชีวิตตนเอง ไปได้ ต้องอาศัย ลูกหลาน หรือผู้อื่น มีวิชชามากกว่า เป็นผู้ชักจูงไป

ความไม่รู้นี้ รวมถึง ความไม่รู้ในธรรมแท้ ไม่รู้จริง ตามธรรมชาติ ไม่รู้จักพุทธะ ของพระพุทธเจ้า หรือ รู้ไม่จริงว่า อะไรเปลือก อะไรแก่น ขาดสติปัญญา ที่พิจารณา มีอวิชชา แฝงเร้น อยู่เรื่อยไป

 

 "คัดจาก หนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๒"