คำบรรยายภาพปฏิจจสมุปบาท

๕.๔ ห่วงโซ่ที่ ๔. คือ "นามรูป" เขียนเป็น รูปคนสองคนนั่งในเรือ คนนั่งคือนาย คนพายคือบ่าว ความหมาย ของปริศนาธรรม "นามรูป" นี้มีว่า นายกับบ่าว พายเรือไปในทะเลกว้าง ใจนั้นเปรียบเสมือนนาย กายนั้น เปรียบเสมือนบ่าว การท่องไปใน สังสารวัฏฏ์ จะต้องมีใจ เป็นผู้กำหนดทิศทาง ถือหางเสือเรือ "นาม" คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วน "รูป" ก็คือ กาย ทั้งนาม ทั้งรูป ตามธรรมชาติ มิได้มีอยู่จริง มันปรุงแต่ง เป็นนามรูป ตามธรรมชาติ มิได้มีอยู่จริง มันปรุงแต่ง เป็นนามรูป เมื่อมีความปรุงแต่ง ด้วยอวิชชา นามรูปก็มีขึ้น และว่ายเวียน เป็น ตัวกู-ของกู ในสังสารวัฏฏ์

  

 

"คัดจาก หนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๒"