คำบรรยายภาพปฏิจจสมุปบาท

๕.๕ ห่วงโซ่ที่ ๕. คือ "อายตนะ ๖" หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภาษาบาลี เรียกว่า สฬายตนะภายใน ๖ ที่เกิดมีขึ้น เปรียบเสมือนบ้าน ๖ หลัง ดังในภาพเขียน บ้านหมายถึง ที่อยู่อาศัยของ สฬายตนะ ภายในทั้ง ๖ และ อารมณ์กระทบภายนอก คือ อายตนะ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

 

 "คัดจาก หนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๒"