คำบรรยายภาพปฏิจจสมุปบาท

๕.๖ ห่วงโซ่ที่ ๖ คือ ผัสสะ ในภาพเขียน เป็นรูป ผู้หญิง-ผู้ชาย กอดรัด สัมผัส ซึ่งกันและกัน ผัสสะนี้มีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ ตากระทบรูป เกิดจักษุวิญญาณ เรียกว่า ผัสสะ เมื่อผลแห่งการกระทบ ของอายตนะ สมบูรณ์แล้ว การกระทบนั้น ย่อมมีผล ปรุงแต่งเป็น เวทนา คือ ความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ หรือ ครึ่งๆ กลางๆ. 

 

"คัดจาก หนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๒"