คำบรรยายภาพปฏิจจสมุปบาท

๕.๗ ห่วงโซ่ที่ ๗. คือ เวทนา ในภาพเขียนเป็นรูป ลูกธนุเสียบดวงตา ๒ ข้าง เป็นการอุปมา ปริศนาธรรม ที่มีความหมายว่า เมื่อมีผัสสะ เกิดขึ้น เวทนาก็จะตามมา คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา คือ ไม่สุขไม่ทุกข์ อาการเวทนา นี้ จึงเป็นความรู้สึก ที่เหมือน ลูกธนูเสียบแทง ให้มืดบอด ไม่เห็นอะไรได้ มีอาการรู้สึก ชอบหรือไม่ชอบ หรือ ซบเซา ซึมซาบ อยู่แต่ รสของเวทนานั้น

 

 

"คัดจาก หนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๒"