คำบรรยายภาพปฏิจจสมุปบาท

๕.๘ ห่วงโซ่ที่ ๘. คือ ตัณหา เขียนเป็นรูปภาพ คนนั่งดื่มเหล้า จากภาชนะที่ถือ สุรา หมายถึง ตัณหา และ ตัณหานี้ มีอยู่ ๓ ความหมายคือ กามตัณหา ข้องอยู่ในความยินดี ทุกอย่าง ภวตัณหา อยากได้ อยากรู้ อยากเป็น ทุกชนิด วิภวตัณหา ไม่อยากได้ ไม่อยากรู้ ไม่อยากเป็น ทุกชนิด ตัณหา คือ ความมึนเมา งมโง่ หลับหู หลับตา อยากได้ อยากเสพ อยู่เรื่อยไป มีความอยาก ไปตามอารมณ์ที่ มากระทบ ไม่สิ้นสุด 

 

"คัดจาก หนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๔๒"