ธรรมะท่านพุทธทาส

จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส
 

      วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ 

               วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ปฏิบัติ โดยรวบรวมจากปาฐกถาธรรมชุดอานาปานสติภาวนา ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บรรยายแก่พระภิกษุ และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม

48:24(2.76MB)     ๑. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ              วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๑
52:08(2.98MB)     ๒. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา   วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๑52:04(3.03MB)     ๓. ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ                วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑
53:04(3.32MB)     ๔. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฏี         วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑
58:00(3.19MB)     ๕. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ         วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๑
50:24(2.88MB)     ๖. อานาปานสติในอิริยาบถ                          วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑
52:58(3.03MB)     ๗. อานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
56:36(3.23MB)     ๘. อานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑
57:38(3.29MB)     ๙. อานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา   วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
56:57(3.25MB)   ๑๐. สรุปอานาปานสติทั้ง ๔ หมวด                วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๑

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด www.ixora.com