พุทธทาสจักไม่ตาย

พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย
แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง
ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง
นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย
ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา
ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย

พุทธทาส ยังอยู่ไป ไม่มีตาย
อยู่รับใช้ เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย
ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย
โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายฯ

แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว
แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย
ว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉันไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกันฯ

 

 

 

เว็บไซท์ พุทธทาส ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักธรรม ประวัติผลงานของท่าน
อาจารย์พุทธทาส  ซึ่งชี้ทางสว่าง สะอาด สงบ ให้แก่ผู้อ่านทั่วไป บทความและ
ธรรมะบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาส ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระตุ้นและ
ปลุกเร้าให้ผู้อ่านสนใจศึกษาถึงหลักธรรมที่เป็นแก่นของพุทธศาสนา เพื่อเข้าถึง
ความสว่าง สะอาด สงบ หรือนิพพานที่เป็นปลายทางของหลักพุทธศาสนา
ได้โดยเร็ว  

เนื้อหา ในเว็บไซท์ นี้ ได้นำมาจาก หนังสือ และ วารสารธรรมะ ต่างๆ  จึงขอ
ขอบพระคุณ แหล่งข้อมูลต่างๆ มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

๑. ธรรมทานมูลนิธิ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานของท่านพุทธทาส
    และจัดพิมพ์หนังสือ
     ๑) ไกวัลยธรรม (ฉบับย่อ) ย่อโดย ภิกขุ ฉ.ช. วิมุตตยานันทะ

๒. สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ ผู้จัดพิมพ์ หนังสือ
     ๑) ชุมนุมข้อคิดอิสระ
     ๒) ชุมนุมเรื่องสั้น
     ๓) ศิลปะการดำเนินชีวิต เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
     ๔) ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี
     ๕) อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ (ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ปี) 

๓. สำนักพิมพ์ ธรรมสภา ผู้จัดพิมพ์หนังสือ
     ๑) ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม ของท่านพุทธทาสภิกขุ
     ๒) เรื่องสำคัญที่สุด สำหรับพุทธบริษัท
          ปฏิจจสมุปบาท หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ
     ๓) มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม นิทานเซ็น เล่าโดย
          ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม
     ๔) "ตัวกู-ของกู" ย่อ-เรียบเรียง โดย ปุ่น จงประเสริฐ

๔. หนังสือพิมพ์ ดอกโมกข์ รายตรีมาส 

๕. ขอขอบคุณ Geocities.com ที่ให้เนื้อที่สร้างเว็บ เป็นเวลากว่า ๙ เดือน
ตั้งแต่เริ่มต้น และยังคงฝากเว็บไซต์ไปเรื่อยๆ และ ขอบคุณ pantip.com
ที่ให้ใช้เนื้อที่ถึง ๕๐ M ฟรี ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบัน และทำให้การอัพเดทข้อมูล
ได้พอเพียงและ รวดเร็วยิ่งขึ้น

๖. บริษัท อิกโซรา จำกัด ที่จัดทำซีดีเสียงธรรมะชุด เสียงธรรมจากสวนโมกข์